top of page
SKM_LOGO.png

Kamusal Mekan ve Kimlik

 

Kamusal mekan, kamusal aktiviteyi barındıran, toplumsal yaşantıyı besleyen ve yönlendiren mekandır. Toplumun her kesiminden insanın sürekli etkileşim halinde bulunduğu kamusal alanlar, toplumsal kimlik ile sürekli bir etkileşim içindedir. Bu kimlik ise insanın yaşadığı coğrafya ile doğrudan ilgilidir.

Her toplumun özgün kimliği, kamusal mekanı biçimlendirmeli ve beslemelidir. Aksi taktirde kamusal mekan kimliği ve onunla diyalektik ilişki içinde olan toplum kimliği özgün gelişim süreçlerinin dışına çıkar. Oysa ki her mekan; kullanıcılarının, atmosferinin, fiziki verilerinin ve daha pek çok bileşenin belirlediği bir özgün karaktere sahiptir. Kamusal alan düzenlemeleri de bu özgün yapıyı destekleyecek biçimde olmalıdır.

Ege coğrafyası  insanları yüzyıllardır coğrafyalarının getirisi olan sıcak kanlı bir kimlik taşır. Tarih boyunca bıraktıkları bütün sanat eserlerinde bunu görebilmekteyiz. ‘Heykel, müzik, resim, mitoloji-tiyatro metinleri ve tabiki mimari..’Ege bölgesi bütün bu eserlerde kendi içerisinde sürdürülebilir ve devingen bir süreç yaşamıştır.Özellikle sosyal yaşantılarını antik çağlardan bu yana sürdüren bölge de ‘agora’lar sosyal yaşantının adeta kalbi olmuş, bu açık alanlarda ticaret ve eğitim aktiviteleri yürütülmüş, kenti ve halkı ilgilendiren sorunlar burada tartışılmıştır.Daha sonra bu alanlara eklemlenen stoalar ile kamusal ve ticari aktivite zenginleştirilmiştir. Bu şekilde mekan farklı fonksiyonlara farklı zamanlarda hizmet ederek kalıcılığı yakalamıştır. Mekanın; tarihsel süreçte izlemlediğimiz gibi kalıcılığını yakalayabilmesi o mekanı yaşatmak ile, mekanı yaşatmak da her daim o bölgenin ihtiyaçlarına göre devingenleşen bir tasarım ile mümkün olur.

Tasarım yaklaşımımız bu ilke üzerine oluşturulmuştur.


GENÇLİK 
VE KÜLTÜR
MERKEZİ

SELÇUK BELEDİYESİ

PROJENİN

Türü

-Ulusa Mimari Proje Yarışması

Yılı

-2016

Yeri

-İzmir Selçuk Belediyesi

Alanı

-6.474 m2

Ekip

-Cihat Ömer AKGÜN
-Emre KURUÇAY

RENDERLAR

Tasarım Tasarım, Selçuk bölgesinin kimliksel potansiyeli - ni, arazinin imkanlarını , kentlinin ihtiyaçlarını, ve kentin gelişimine yön verme görevi düşünülerek kurgulandı. Bu çerçevede mimari anlamda bir yapı yapmaktan önce kente tam entegre olma sonra onu olumlu yönde dönüştürme ve yeni bir kentsel cazibe noktası oluşturma parametreleri üzerinde duruldu. Bu anlamda uzaktan bakılan, meydanında sa - dece oturulan bir tasarımdan ziyade katılımcılığı teşvik eden, kentin kimlik ve kültürüne adapte ol - muş, kentlinin içinde olmaktan zevk alacağı ve keskin ayrımları olmayan bir tasarım tercih edildi. Tasarımda ana problem olarak, Selçuk’un yeni Kültür ve Gençlik Merkezi’nin tarihsel süreç - te olduğu gibi Ege kültürünün geçişken, dinamik ve devingen yapısını çağımız koşullarına göre projeye entegre edilerek sağlandı. Tasarımda ana problem olarak Ege kültürünün tarihsel süreçte olduğu gibi geçişken, dinamik ve devingen yapısının Selçuk’un yeni Kültür ve Gençlik Merkezi’nin oluşumunda çağımız koşulları - na gore projeye entegre edilmesi belirlenmiştir. Bu çerçevede Kültür ve Gençlik Merkezi yapısı me - kanların işleyişi bakımından şemalandırılarak arazi nin üzerinde konumlandırıldı. Atatürk caddesinden spor alanlarına oluşturulan sokak aksı ile kütleye genel yaklaşım ve giriş sağlandı, ayrıca bu aksın kuzeyi boşaltılarak orada bir toplanma mekanı ni - teliğinde meydan oluşturuldu.Projenin meydanına yaklaşım projeye ana ulaşım hattı olan Kubilay cad - desinden sağlandı, halihazırda bulunan ağaç doku - sunun korunması da gerektiğinden burada mevcut ağaçlar ile ilişkilendirdiğimiz bir giriş saçağı tariflendi. Zemin düzleminde Gösteri Merkezi, Yeme-İçme Birimi, Sergi Salonu, Kültür Kahvesi gibi zemin kul - lanımını güçlendirebilecek işlevlere yer verildi. Ay - rıca sanatçı ve yönetim girişleri zemin kattan alındı. Zemin kat yapısı kütleleri kentin farklı yönlerin - den gelecek yaya ve kurgulanan bisiklet güzer - gahlarını yönlendirecek şekilde düzenlendi. Bu anlamda Selçuk Kültür ve Gençlik merkezinin terk ettiği zemin kat üzerinden geçecek yoğun yaya dolaşımını organize etmek ve yönlendirmek ta - sarımın temel hedeflerinden biri olarak belirlendi. Aksın güney kısmına; doğal aydınlatma ihtiyacı fazla olmayan ve meydana gelen sıcaklığı engel - leyebilen, kent merkezinden (kuzey) yaklaşım es - nasında projenin algısını kısıtlamaması (hacimsel büyüklük) için gösteri salonu eklendi. Gösteri salo - nu içerisinde bulunan sergi alanları ise zemin katta meydan ile 1. katta kafeterya ve devamında köprü bağlantısını kullanarak atölyelere ilişkilendirildi

Zemin kattan 1.kata ulaşımı sağlayan, kamusal alan ile yapı arasında ki ilişkiyi kurankuzeydekiamfiisetümkatboyun - ca devam eden saçak ile her yerden algılanabilen güçlü bir ka - musal alan tarifledi. Seminer salonları ve atölyeler 1. Katta birbirlerine hizmet edecek şekilde çözüldü. Zemin kattan çıkan amfiyi burada sergi mekanı olarak görev yapan fuaye alanı karşıladı. Balkonlar ve saçaklar ile bu mekana dinamik bir kullanım sunuldu. Burada bulunan dans, müzik ve tiyatro atölyelerinin geniş balkonları, çalışmalarını alanların dış mekana taşırabilecekleri farklı kullanımları - na olanak sağladı. Bu balkonlarda ki hareketliliğin dışardan farkedilmesi insanlar için merak uyandıran cazibeli mekanlar oluşturmaktadır. Bu hacim +4.00 kotundan, gösteri salonuna ve içerisinde bulunan sergi ve kafeterya birimlerine uzanan bir köprü ile bağlantısı sağlandı. Açık hava sineması için tasarlanan amfi zemin düzlemi ve bodrum arasında seyir görevini üstlendiği gibi budüzlemler arası sirkülasyona da olanak sağladı. Amfinin üzerine yer - leştirilen pergolalar ile mekanı kendi içerisinde daha tanımlı hale getirirken gündüz kullanımda da sıcaktan korunaklı bir mekana dönüştürüldü. Amfinin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması amacı ile sinemalar ve yeme-içme birimi ilişkilendirildi. Aynı zamanda yemek biriminden amfiye taşan, tefrişler amfinin farklı kullanımlarına imkan sağlamış olup mekanın kullanımını artırması sağlandı. Programda yer alan yeme-içme birimleri açık, yarı açık ve kapalı alanlar ile ilişkilendirilerek projenin bütününe yayılması sağlandı. Bölge iklimsel koşulları ile değerlendirilerek, bodrum katta sinema ve amfi ile ilişkilendirilen birim amfinin gündüz kullanımı ile kapalı ve yarı açık olarak hizmet vermesine olanak sağlandı. Zemin katta bulunan birimin kuzey cephesi boşaltılarak orada da yarı kapalı bir mekan tariflenmiş bunun sayesinden mekan dışarıya taşan tefirşleri ile açık, yarı açık ve kapalı olarak hizmet verebilmektedir. 1.katta bulunan birim saçak ve balkonlarıyla birlikte mekanın farklı mevsimlerde kullanılmasına imkan verildi.

SKM_06_GIFF.gif
SKM_14.jpg

KÜTLE OLUŞUM DİYAGRAMI

SKM_04.jpg

VAZİYET PLANI

SKM_07_PLAN_GIFF.gif

PLANLAR

SKM_17.jpg
SKM_11.jpg
SKM_03.jpg

KESİT GÖRÜNÜŞLER

SKM_13.jpg
bottom of page